Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

आधुनिक अवजारे आणि तंत्रज्ञान

शेतीचे हेक्टरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी चांगल्या प्रतीची जमीन, योग्य प्रमाणात पाणी  तसेच खतांची गरज असते. याबरोबरीनेच शेतीच्या कामात योग्य प्रकारची कृषी अवजारे व साधनांचा वापर केल्यामुळे शेतीची कामे  कमी कस्ठात होतात, खर्चही कमी होतो व पर्यायाने उत्पनात वाढ होते.

कृषी अवजारे व त्यांचे उपयोग :

कृषी अवजार/साधनांचे नाव       कृषी अवजार/साधनांचा उपयोग
आंबा व चिक्कू झेला   
                             झेल्याचा वापर केला जातो.  

वैभवविळा                                                     भात, गहू व गवत कापण्यासाठी.
समातलन रेषा आरेखन यंत्र                  शेतात समपातळी रेषा आखण्यासाठी
दातेरी फावडी, ढावरे                                   सरी, वरंबे, पाट तयार करण्यासाठी
स्वस्तिक अवजार                                       भुइमुगाला भर देण्यासाठी
खणती                                                            शेतातील धसकटे काढण्यासाठी
लाकढी वा लोखंडी नांगर                        जमीन नांगरण्यासाठी
वखर, पठार                                                   ढेकळे फोडण्यासाठी
तिफन, पाभर                                                पेरणी करण्यासाठी
मळणी यंत्र                                                   मळणी
मोट, पंप                                                        पाणी उपसणे
फळी, बुलडोजर                                             जमीन सपाटीकरण
बांडगुळ काढणी                                           झाडावरील बांडगुळे काढणे
ड्रायलंड वीडर                                        शेतातील तण काढण्यासाठी 
फवारा यंत्र                                                    बागेत  तसेच शेतीत औषध फवारणी करण्यासाठी

 

- सीताराम शरणांगत

3.363635
सरासरी 3.4 (11 votes)
तुमचे रेटिंग

अवजारांच्या माहिती सोबत त्यात्या अवजारांचे
फोटो असतीलतर जास्त इफेक्टीव होईल .
असे फोटो सर्वच विषय संधर्भात हवे .

»
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation